• Details
  • Transcript
  • Quiz

Persian learning: advanced film 

 (The Good, The Bad, The Gaudy (Comedy 

Director: Peyman Ghasem Khani

 2016:Year

Cast: Hamid Farrokhnezhad, Pezhman Jamshidi, Sam Derakhshani

 

نام فیلم: خوب، بد، جِلف

کارگردان: پیمان قاسم  خانی

سال تولید: 1394

بازیگران: حمید فرخ نژاد، پژمان جمشیدی، سام درخشانی

اون ... دُکمَه‌ش اون بالاییه. این؟ بَله ... بَله. یه دونه هَم، عَمودی بِگیرین. آقایِ «جَمشیدی»! اون بازی که بَرقِ وَرزِشگاه رَفت، چی شُد؟ بَرق اومَد بَعدِش دیگه. دَستِ شُما دَرد نَکُنه. خواهِش می‌کُنَم. خِیلی اِفتِخار دادید تَشریف آوُردید. ما حَقیقَتِش، بَرایِ این فیلمِ جَدیدِمون، نیاز داریم یه کَم، تَمرینِ اَسب سَواری کُنیم. این بود که مُزاحِمِ شُما شُدیم. خِیلی هَم خوب. ما دَر خِدمَتِتون هَستیم. اِتِّفاقاً هَمکاراتون هَم، زیاد میان اینجا. اینجا هَمیشه اینقَدر خَلوَته؟ بَله. سیاسَتِ مُدیریَتِ باشگاه اینه که، ما عُضو کَم بِگیریم. تا خِیلی بِتونیم سِرویسِ خوبی بِدیم. یَعنی این قَدر خَلوَته که، میشه گوشه کِناراش، آدَمَم کُشت. آقایِ «جَمشیدی»! شُما مورِدِ قَتل بیار، ما جایگاه دَر اِختیارِتون قَرار میدیم. اِ!، یَعنی هَر کی بِخواد، هَر کی رو بِکُشه، پَس ما با اِجازَه‌تون... با دوستان یِه دوری اینجا می‌زَنیم. می‌بینیم هَمدیگه رو. بَعد میاییم خِدمَتِتون. بِفَرمایید. بِفَرمایید. این حَرفا چیه، جِلویِ یارو داری می‌زَنی؟ اَصلاً مَعلوم هَست، شُما دارین چیکار می‌کُنین؟ وا! خُب داریم می‌گَردیم، قاتِل رو پِیدا کُنیم. واقِعاً! آقا! مِثلِ این که مَن بَراتون، دُرُست توضیح نَدادَم. گُفتَم می‌آییم اینجا، به طورِ نامَحسوس، یه سَر و گوشی آب می‌دیم. به طورِ نامَحسوس. هَمین. خُب. بَعد هَم اَز کُجا مَعلوم، قاتِل اینجا هَست؟ اَز کُجا مَعلوم قاتِل اینجا نیست؟ نیست. بَعدِش هَم، اَگه قاتِل اینجا نیست، کُجا هَست؟ کُجاست؟ لوکِیشِن رو نِگاه کُن. تَهِ «پوآروئه». شَک نَکُن. بِینِ هَمین‌هاست. اونو ... اونو! مثلاً اون وَر، اون مَردَه رو، اون مَردَه رو! آره. نِگاش نَکُن، نِگاش نَکُن. دارِه. سَرگُرد! نِگاش نَکُن. داره. اون هَفتاد دَرصَد قاتِله. یا اون، اونو نیگا. اونی که اون جاست. اوه! اون زَنه! زنه، زنه قاتله آقا! بِریم. بِریم بِگیریمِش. این، این، این، این قاتِله. این که ... نَه بابا! قاتِله، ایناها. این که مَعلومه این نیست. «پِژمان» نیگا کُن! آره. راست می‌گه. این نِمی‌تونه قاتِل باشه.‫ چِرا این قَدر اَعصابِ مَنو خُرد می‌کُنید؟ مَن اَصلاً نِمی‌فَهمَم. این حَرفا رو بَر چه اَساسی دارید می‌زَنید؟ رو چه اَساسی دارین می‌گین، این یِکی آره. اون یِکی نَه. آقا مَن موندَم، این، چه جوری سَرگُرد شده؟ یه لَحظه مَنو اِجازه بده. سَرگُرد! اِ، ما تو مَأموریَّتیم. یِه قانونی دارِه دیگِه. هَمیشه اون کَسی که، شَبیه ِقاتلاست، شَبیهِ خَلافکاراست، شَواهِد و مَدارِک، بَر عَلَیهِشه، اون بی‌گُناهه. اینو هَمه می‌دونَن. هَمه. حالا بَر عَکس، اون آدَمی که مَظلومه، موش‌مُرده است. هیچ شاهِد و مَدرَکی بَر عَلَیهِش نیست، اون چیه؟ بی‌گُناهِه. گُناهکاره. گُناهکاره. اینَم هَمه می‌دونَن. آقا، «پوآرو» نِمی‌بینی؟ اینا رو که، اَز خودِشون دَر نمیارن که. تَموم شُد؟ تَموم شُد. خوب گوش کُنید. تو شُغلِ مَن، جَهَتِ اِطِّلاعِتون، تو نَوَد دَرصَدِ پَروَنده‌ها، اونی که اَوَّل، بِهِش مَظنون می‌شیم، قاتِل هَمونه. حَلّه؟ خُدا می‌دونه، تا حالا این سَر ِچَند تا .... یه چیزِ دیگه، اینجا، اونی که تَشخیص می‌ده، کی مَظنونه یا نَه، مَنَم. نه شُما. بارِ آخَرِتون باشه، با کَسی حَرف می‌زَنید، دَر مورِدِ کارِ مَن. حَلّه؟ چِقَدر هَم تَشخیص می‌ده! حَلّه؟ آقا! ما اَصلاً هیچّی نِمی‌دونیم. شُما می‌دونی. به ما بِگو، کی اینجا مَشکوکه؟ ما هَم یاد بَگیریم. هیچ‌کَس. اَز نَظَرِ مَن، کَسی که دَستِش، تا آرِنج خونیه، اون مَشکوکه. اَگه یه هَمچین کَسی رو دیدین، بِهِم مُعَرِّفی کُنین. ها ... هَمچین کَسیه! مَشکوک! بَه بَه! بِبین کیا اینجان! سَلام. بِبَخشید. خِیلی عُذر می‌خوام. مَن اَلان، یه دونه سَخت‌زایی اونجا داشتَم. یه کُرّه‌یِ خِیلی خوشکِل دُنیا آوُردَم. دُکتُر «هومَن» هَستَم. دامپِزِشکِ باشگاه، اِرادَت. دُکتُرَن. چاکِرِ آقایِ دُکتُر. آقایِ دُکتُر! اَلان دَستِت خالیه، این«پِژمانِ» ما رو یه ویزیت می‌زَنی؟ هِر هِر هِر هِر! بی‌اَدَب! اِختیار دارید! عُضو شُدین؟ نَه هَنوز. داریم بَررَسی می‌کُنیم، می‌خواهیم بِبینیم باشگاهِتون چه جوریاست؟ «یوزپَلَنگ» یه باشگاهِ خِیلی خاص و وی آی پیه. مَخصوصِ آدَمایِ خاصّ. آره. مَن اَصلاً هَمیشه، دُنبالِ یه هَمچین باشگاهی بودَم. باشگاهی که توش، آدَم حِسابیا بیان بِرَن. خَلافکار توش نَره. نَه. مُدیریَّتِ اینجا، خِیلی رو اِنتِخابِ اَعضا، حَسّاسه. آره. چون اَصلاً باشگاهی که، خَلافکار توش بیاد و بِره، باشگاه نیست. می‌دونید؟ دَقیقاً. خُب. مَن مُزاحِمِتون نِمی‌شَم. تا شُما.... تا یه دوری بِزَنین و یه چیزی مِیل کُنین، مَن به مُدیریَّت خَبَر می‌دَم. فِعلاً. با اِجازَه‌تون. اِرادَت. لُطف کَردید. دیدی؟ آقا! این مَشکوک بود. شَک نَکُن. هَدَفِ ما، اِجرایِ عِدالَته. هَمین! بَعد هَم شُما حِس نِمی‌کُنی، این فَضا یه کَم مَشکوکه؟ یه پُلیس بایَد، به حِسِّش مُتَّکی باشه. اَگه قَرار بود، مَن به حِسَّم مُتَّکی باشَم، الان بایَد دو تایی‌تون رو با تیر می‌زَدَم.
login to question
1- مَعنی کَلَمه‌ی «نیگا» چیست؟
2- مَعنی جُمله‌ی «اَعصابِ مَن رو خُرد می‌کُنید» چیست؟ا
3- مَعنی جُمله‌ی «مِیل کُنید» چیست؟
4- مَعنی فِعلِ «سَر و گوش آب دادَن» چیست؟
5- مَعنی کَلَمه‌ی «ویزیت» چیست؟
6- مَعنی عِبارَتِ «بَر عَلَیهِ» چیست؟
7- مَعنی کَلَمه‌ی «جَهَتِ» چیست؟
8- مَعنی کَلَمه‌ی «جایگاه» چیست؟

You must be logged in to post a comment. login
© Persian4you