• Details
  • Transcript
گروه موسیقی پالت
شب سیاه و چشم بیدار شب سیاه و سایه تار شب سیاه و باد و باران شب سیاه و ماه پنهان شب سیاه و چشم بیدار شب سیاه و سایه تار شب سیاه و باد و باران شب سیاه و ماه پنهان نرو ، بمان ما به سایه های روی دیوار ما به ابرهای تیره و تار ما به کافه ها و دود سیگار ما به شبهای تار دل بستیم ما به خنده های زیر بارون ما به صبح باغ بهارون ما به بیداری شبانه ما به خواب روزها دل بستیم بهار ما گذشته شاید بهار ما گذشته انگار بهار ما گذشته شاید گذشته ها گذشته انگار نرو، بمان شب سیاه و چشم بیدار شب سیاه و سایه تار بهار ما گذشته شاید بهار ما گذشته انگار شب سیاه و چشم بیدار شب سیاه و سایه تار بهار ما گذشته شاید بهار ما گذشته انگار

You must be logged in to post a comment. login